نمایندگی استان اصفهان ( باشگاه زنده رود )

باشگاه زنده رود نماینده kci در استان اصفهان 

نماینده سازمان حهانی سگ iku 

Kennel club esfahan

نماینده : مهندس مسیح مالکی پور 

تلفن نمابنده : ۰۹۱۳۳۰۰۰۰۳۱

برای دریافت خدمات در استان اصفهان به باشگاه زنده رود مراجعه نمایید .